ارتقاء مرتبه علمی به استادی و دانشیاری

روابط عمومي دانشکده کشاورزي با کمال مسرت احراز موفقيت علمي آقاي دکتر حاجي کريمي (گروه مرتع و آبخيزداري) از دانشياري به استادي (اولين استاد تمام دانشکده کشاورزي)، و دکتر جواد عرفاني مقدم (گروه باغباني)

روابط عمومی دانشکده کشاورزی با کمال مسرت احراز موفقیت علمی آقای دکتر حاجی کریمی (گروه مرتع و آبخیزداری) از دانشیاری به استادی (اولین استاد تمام دانشکده کشاورزی)، و دکتر جواد عرفانی مقدم (گروه باغبانی) را از استادیاری به دانشیاری صمیمانه تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، تداوم روزافزون علمی و معنوی آنها را خواستار است.