تقدیر سه عنوان از مجلات معتبر گروه تخصصی حشره شناسی از دکتر مجید میراب‎بالو دانشیار دانشگاه ایلام

سه عنوان از مجلات معتبر گروه تخصصي حشره شناسي و گياهپزشکي از دکتر مجيد ميراب بالو دانشيار دانشگاه ايلام به جهت همکاري پيوسته و منظم و داوري هاي مقالات تقدير بعمل آوردند. به گزارش روابط عمومي

سه عنوان از مجلات معتبر گروه تخصصی حشره شناسی و گیاهپزشکی از دکتر مجید میراب بالو دانشیار دانشگاه ایلام به جهت همکاری پیوسته و منظم و داوری های مقالات تقدیر بعمل آوردند.

   به گزارش روابط عمومی، آقای دکتر مجید میراب بالو دانشیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه ایلام به جهت همکاری پیوسته و منظم و داوری های مقالات، سه لوح تقدیر بصورت جداگانه از طرف مجلات علمیBiological control  با ایمپکت فاکتور 2.112(Q1)،Journal of Invertebrate Pathology  با ایمپکت فاکتور 2.511 (Q1) و مجله Journal of Asia-Pacific Entomology با ایمپکت فاکتور 0.875 (Q3) دریافت کرده است.

این گزارش میافزاید: مجلات نامبرده شده در گروه مجلات علمی پژوهشی با نمایه ISI بوده و با ضریب تأثیر بالا در گروه تخصصی حشره شناسی و گیاهپزشکی شناخته شده میباشند.

  •   تقدیر سه عنوان از مجلات معتبر گروه تخصصی حشره شناسی از دکتر مجید میراب‎بالو دانشیار دانشگاه ایلام

  تقدیر سه عنوان از مجلات معتبر گروه تخصصی حشره شناسی از دکتر مجید میراب‎بالو دانشیار دانشگاه ایلام  تقدیر سه عنوان از مجلات معتبر گروه تخصصی حشره شناسی از دکتر مجید میراب‎بالو دانشیار دانشگاه ایلام