اولویت‌های پژوهشی اداره کل امور عشایری-98

فهرست اولويت هاي پژوهشي و فناوري اداره کل امور عشايري استان ايلام در سال 98 بررسي کاهش تلفات زايش هاي زمستانه دام عشاير .(درجه اهميت 9) مطالعه طرح دهکده گردشگري عشايري در استان. (درجه اهميت10)

فهرست اولویت های پژوهشی و فناوری اداره کل امور عشایری استان ایلام در سال 98

  1. بررسی کاهش تلفات زایش های زمستانه دام عشایر .(درجه اهمیت 9)
  2. مطالعه طرح دهکده گردشگری عشایری در استان. (درجه اهمیت10)
  3. مطالعه ارائه راهکارهای ترویجی در بازار یابی محصولات و تولیدات عشایر در راستای افزایش درآمد خانوار ها .(درجه اهمیت 9)
  4. بررسی  مسائل و مشکلات فرهنگی عشایر. (درجه اهمیت 9)
  5. آسیب شناسی سیاستگذاری حقوقی منابع طبیعی در رابطه با جامعه عشایر .(درجه اهمیت 8)
  6. بررسی چگونگی نظامند کردن ساختار صندوق خرد زنان عشایر .(درجه اهمیت 7)
  7. ارائه طرح برند سازی عسل و روغن حیوانی عشایر استان.  (درجه اهمیت 9)
  8. مطالعه و پهنه بندی مراتع جهت کشت گیاهان دارویی در مناطق عشایری.(درجه اهمیت 8)
  9. طراحی شناسنامه الکترونیک دام عشایر. (درجه اهمیت8)
  10. بررسی شیوه معیشت عشایر و ارائه مدلی برای برون رفت از این وضعیت. (درجه اهمیت 7)