بخشی از عملکرد دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه در سال 1397