چاپ مقاله دکتر حمزه صالحی پور در ژورنال Composite Structures

جناب آقاي دکتر حمزه صالحي پور عضو هيأت علمي گروه مهندسي مکانيک موفق به چاپ مقاله اي با عنوان free vibration and static deflection analysis of functionally graded and porous micro/nanoshells wi

جناب آقای دکتر حمزه صالحی پور عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک موفق به چاپ مقاله ای با عنوان 

free vibration and static deflection analysis of functionally graded and porous micro/nanoshells with clamped and simply supported edges

به عنوان نویسنده اول و مسئول در مجله "Composite Structures" شدند که این موفقیت علمی را به ایشان تبریک گفته و ارزوی توفیقات بیش از پیش ایشان را داریم. شایان ذکر است که این ژورنال دارای ضریب تاثیر 4.451 بوده که به عنوان یکی از ژورنالهای برتر در زمینه مهندسی مکانیک  شناخته می شود .