سر خط خبرها

آگهی مزایده دام های دانشگاه

متن آکهي بر طبق نامه دانشکده کشاورزي: https://www.ilam.ac.ir/file_bank/1398/371398125-نامه-دانشکده-کشاورزي.pdf شرايط مزايده: https://www.ilam.ac.ir/file_bank/1398/371398131-nnnnffgfrfgtgy