فعالیت‎ها و برنامه‎های مدیریت تربیت بدنی دانشگاه ایلام در سال 1397