کارگاه آموزشی عوامل خسارتزای زنده مزارع گندم و مدیریت آن - گروه گیاهپزشکی

گروه گياهپزشکي با همکاري سازمان جهاد کشاورزي استان ايلام برگزار مي کند: کارگاه آموزشي عوامل خسارتزاي زنده مزارع گندم و مديريت آن

گروه گیاهپزشکی با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام برگزار می کند:

کارگاه آموزشی عوامل خسارتزای زنده مزارع گندم و مدیریت آن