تقدیر از مشاورین انجمنهای علمی دانشجویی

معاونت محترم فرهنگي و اجتماعي دانشگاه از مشاورين انجمن هاي علمي دانشجويي گروههاي زبان و ادبيات انگليسي، علوم اجتماعي و علوم ورزشي در هشتمين جشنواره درون دانشگاهي حرکت، تقدير بعمل آورد. دانشکده نيز

معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه از مشاورین انجمن های علمی دانشجویی گروههای زبان و ادبیات انگلیسی، علوم اجتماعی و علوم ورزشی در هشتمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت، تقدیر بعمل آورد.

دانشکده نیز کســب این عنوان را به همکاران عزیزمان سرکار خانم نوشین پاکزاد ـ آقای دکتر یارمحمد قاسمی و آقای دکتر رســـتم علی‌زاده تبریک می گوید.