کسب مقام سوم جشنواره دانشگاهی رویش توسط کانون مهدویت دانشگاه ایلام