کارگاه آموزش مقاله نویسی و آشنایی با مجلات معتبر علمی

گروه گياهپزشکي و انجمن علمي دانشجويي کشاورزي پايدار برگزار مي کند: کارگاه آموزش مقاله نويسي و آشنايي با مجلات معتبر علمي دوشنبه (13 آبان 98)

گروه گیاهپزشکی و انجمن علمی دانشجویی کشاورزی پایدار برگزار می کند:

کارگاه آموزش مقاله نویسی و آشنایی با مجلات معتبر علمی

دوشنبه (13 آبان 98)