بازدید هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از مراکز اموزش عالی استان

بازديد از دانشگاه فني و حرفه اي شهر ايلام

  هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از دانشگاه فنی و حرفه ای "واحد برادران" مورخ 98/08/11 بازدید بعمل آورد.