چهارمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار

به اطلاع دانشجويان شاهد و ايثارگر ميرساند جهت ثبت مشخصات خود به اداره اموردانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه مراجعه نمايند .

به اطلاع دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه که دارای شرایط شرکت درجشنواره جایزه ملی ایثار می باشند حداکثر تامورخه بیستم آبان ماه 98 به اداره شاهد وایثارگر دانشگاه مراجعه نمایند