هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید. امام خمینی (ره)

سيزدهم آبان ، روز تجلي دوباره آزادگي و شجاعت و غيرت انقلابي در ملت مسلمان ماست

مقام معظم رهبری:

 سیزدهم آبان ، روز تجلی دوباره آزادگی و شجاعت و غیرت انقلابی در ملت مسلمان ماست.