بازدید هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از مراکز اموزش عالی شهرستان ایوان

بازديداز مراکز اموزش عالي شهرستان ايوان

  هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از مراکز اموزش عالی شهرستان ایوان(دانشگاه آزاد اسلامی،علمی کاربردی و پیام نور) مورخ 98/7/30 بازدید بعمل آورد.