بازدید هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از اداره تغذیه و مدیریت مالی

بازديد هيات نظارت،ارزيابي و تضمين کيفيت استاني از اداره تغذيه و مديريت مالي دانشگاه ايلام

 هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از اداره تغذیه و مدیریت مالی دانشگاه ایلام درمهرماه 98 بازدید نمود این بازدید با حضور دبیر هیات سرکارخانم دکتر طولابی و کارشناسان هیات صورت گرفت.