جلسه هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت استانی

جلسه هيات نظارت،ارزيابي و تضمين کيفيت استاني در خصوص دانشگاه پيام نور

جلسه هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت استانی مورخ 98/07/21 در محل سالن جلسات دانشگاه ایلام با حضور کلیه اعضاء تشکیل گردید. در این جلسه در خصوص دانشگاه پیام نور و مسائل مختلف آموزش عالی استان بحث و بررسی شد و تصمیماتی اتخاذ گردید.