جلسه آنلاین هیات نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت استانی در مردادماه سال 1399

جلسه برخط هيات نظارت ،ارزيابي و تضمين کيفيت استاني

جلسه برخط هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت استانی در خصوص رفع چاش های آموزش الکترونیکی زیر نظام های آموزش عالی استان روز چهارشنبه مورخ99/5/15 با حضور برخط رییس محترم هیات استانی و رییس دانشگاه جناب آقای دکتر علی اکبری و دبیر محترم هیات استانی سرکارخانم دکتر طولابی و با حضور کلیه اعضاء هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان برگزار شد.

                                              دبیرخانه هیات استانی