تسلیت به جناب آقای دکتر مامی

برادر گرامي جناب آقاي دکتر مامي درگذشت پدر گراميتان را به شما و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده برايشان از درگاه خداوند متعال مغفرت براي شما و ساير بازماندگان صبر جميل خواهانيم.

برادر گرامی جناب آقای دکتر مامی

 درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده
برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت
برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل خواهانیم.

                                                     از طرف دانشکده پیرادامپزشکی