گزارش تصویری از انجام آزمایش کرونا در دانشگاه

با هماهنگي و برنامه ريزي مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه، آزمايش کرونا از دانشگاهيان دانشگاه ايلام در حال انجام است.

با هماهنگی و برنامه ریزی مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه، آزمایش کرونا از دانشگاهیان دانشگاه ایلام در حال انجام است.