ضدعفونی کردن ساختمان معاونت دانشجویی و فرهنگی

ضدعفوني ساختمان معاونت دانشجويي و فرهنگي توسط آقاي فرجي (رييس دفتر معاونت دانشجويي) با شيوع بيماري کرونا، معاونت دانشجويي از ابتدا شروع به ضدعفوني محل کار کارکنان، سراهاي دانشجويي و سلف سرويس ها نم

ضدعفونی ساختمان معاونت دانشجویی و فرهنگی توسط آقای فرجی (رییس دفتر معاونت دانشجویی)

با شیوع بیماری کرونا، معاونت دانشجویی از ابتدا شروع به ضدعفونی محل کار کارکنان، سراهای دانشجویی و سلف سرویس ها نموده است. در حال حاضر نیز استفاده از ماسک و دستکش و رعایت فاصله فیزیکی از اولویت های بهداشتی این معاونت بوده و در کنار آن ضدعفونی محل کار نیز توسط کارکنان این حوزه صورت می پذیرد. 

معاونت دانشجویی بر خود لازم می داند از تمامی کارکنانی که در زمینه های بهداشتی فعالیت می کنند تشکر نموده و سلامتی تک تک شما را از خداوند منان آرزومندم.