انتصابات جدید در دانشکده فنی و مهندسی

با حکم رئيس دانشگاه، حکم مديريت دکتر امين مرادخاني در سمت معاونت آموزشي دانشکده فني و منهدسي تمديد گرديد و سرپرستان چهار گروه آموزشي شامل: گروه عمران، گروه کامپيوتر، گروه مهندسي شيمي و گروه مکانيک منص

با حکم رئیس دانشگاه، حکم مدیریت دکتر امین مرادخانی در سمت معاونت آموزشی دانشکده فنی و منهدسی تمدید گردید و سرپرستان چهار گروه آموزشی شامل: گروه عمران، گروه کامپیوتر، گروه مهندسی شیمی و گروه مکانیک منصوب گردیدند.

   به گزارش روابط عمومی، طی احکام جداگانه‌ای از سوی دکتر علی‌اکبری رئیس دانشگاه، انتصاباتی به شرح ذیل در دانشکده فنی و مهندسی انجام گرفت:

1-حکم مدیریت دکتر امین مرادخانی در سمت «معاونت آموزشی دانشکده فنی و مهندسی» از تاریخ 1399/03/02 به مدت دو سال تمدید گردید؛

2- دکتر محمد مهدی احمدی به سمت «سرپرست گروه آموزشی عمران»؛

3- دکتر محمد تنهایی به سمت «سرپرست گروه آموزشی کامپیوتر»؛

4- دکتر محسن منصوری به سمت «سرپرست گروه آموزشی مهندسی شیمی»؛

5- دکتر عبدالحمید عزیزی به سمت « سرپرست گروه آموزشی مکانیک»؛

رئیس دانشگاه در این احکام خواستار اهتمام به اصول مدیریت علمی، اخلاق حرفه‌ای و همفکری برای ارتقاء سطح شاخص‌های توسعه دانشکده و تلاش برای تحقق اهداف و شاخص‌های برنامه استراتژیک پنج ساله دانشگاه (1400-1396) و تحقق رسالت دانشگاه‌ در پیشتازی، قانون‌مداری، پاسخگویی، مأموریت‌گرایی، اخلاق‌مداری، خلاقیت و کارآفرینی شده است.