پیام تبریک

انتصاب

جناب آقای دکتر نعمت عزیزی
انتصاب جنابعالی رابه سمت سرپرست  گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب  تبریک عرض نموده و آرزومندیم در سایه دلسوزی جنابعالی شاهد پیشرفت ان مجموعه باشیم.

 

 

                                                 با آرزوی توفیق الهی ـ روابط عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی