پیام تبریک

جناب آقاي دکتر سهراب اُستا انتصاب جنابعالي رابه سمت سرپرست گروه آموزشي حسابداري تبريک عرض نموده و آرزومنديم در سايه دلسوزي جنابعالي شاهد پيشرفت ان مجموعه باشيم.

جناب آقای دکتر سهراب اُستا


انتصاب جنابعالی رابه سمت سرپرست  گروه آموزشی حسابداری  تبریک عرض نموده و آرزومندیم در سایه دلسوزی جنابعالی شاهد پیشرفت ان مجموعه باشیم.

 

 

                                                 با آرزوی توفیق الهی ـ روابط عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی