سر خط خبرها

بازدید هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از مراکز اموزش عالی استان

بازديد از مراکز آموزش عالي شهرستان آبدانان

هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از مراکز آموزش عالی آبدانان، دانشگاههای( آزاد اسلامی، پیام نور، علمی کاربردی) مورخ 98/11/29بازدید بعمل آورد. 

                                                                                           دبیرخانه هیات استانی