سر خط خبرها

اولین دفاعیه‌ی رشته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری برگزار گردید

اولين دفاعيه ي رشته کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري به راهنمايي دکتر محمد سلاورزي زاده استاديار دانشکده فني و مهندسي برگزار گرديد. به گزارش روابط عمومي، اولين دفاعيه ي رشته کارشناسي ارش

اولین دفاعیه‌ی رشته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری به راهنمایی دکتر محمد سلاورزی‌زاده استادیار دانشکده فنی و مهندسی برگزار گردید.

   به گزارش روابط عمومی، اولین دفاعیه‌ی رشته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی گرایش آمایش شهری توسط خانم زینب گلدوستی و با عنوان «شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی توسعه شهر ایلام با تأکید بر آینده پژوهی شهری» به راهنمایی دکتر محمد سلاورزی‌زاده استادیار دانشکده فنی و مهندسی و داوری آقایان دکتر حجت شیخی و دکتر رضا منصوری صبح روز دوشنبه 1398/11/29 با حضور دکتر خداکرمی مدیرگروه مهندسی معماری و جمعی از دانشجویان در محل آمفی دانشکده فنی و مهندسی برگزار گردید.

بنا به ابن گزارش: اساتید رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری  گرایش آمایش شهری از زحمات و مساعی ریاست محترم دانشگاه ایلام جناب آقای دکتر علی اکبری در راه اندازی این رشتته سپاسگزاری بعمل آوردند.